หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก (อบต.แม่ศึก) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ www.maesuksao.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักงานปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2558-2560
พ.ศ. 2558-2560 (ระบบแท่ง)
แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2558-2560
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่ศึก
สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่ศึก
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์
ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ สมควร
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2560

พิธีส่งมอบ "บ้านกาชาดเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา"

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2560

จิตรอาสาพัฒนาที่อ่านหนังสือท้องถิ่น

กิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ร่วมการประชุมทีมปฏิบัติการตำบลแม่ศึก

กิจกรรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

จิตอาสาตำบลแม่ศึกร่วมทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนบ้านนาฮ่อง

กิจกรรมวันที่ 19 กันยายน 2560

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

กิจกรรมวันที่ 12 กันยายน 2560

ร่วมขับเคลื่อนแผนงานท่องเที่ยว

กิจกรรมวันที่ 21 สิงหาคม 2560

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 265 หมู่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์. 053-317521 โทรสาร. 053-317521

Copyrights © 2016 www.maesuksao.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com หรือ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com.com)