หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก (อบต.แม่ศึก) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ www.maesuksao.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักงานปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ. 2558-2560
พ.ศ. 2558-2560 (ระบบแท่ง)
แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2558-2560
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่ศึก
สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่ศึก
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์
ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ สมควร
กิจกรรมวันที่ 12 กันยายน 2560

ร่วมขับเคลื่อนแผนงานท่องเที่ยว

กิจกรรมวันที่ 21 สิงหาคม 2560

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2560

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมการ
สนับสนุนจัดงานพระราชพิธีฯ

กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2560

เดินรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 12

กิจกรรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตำบลแม่ศึก ครั้งที่ 1/2560

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 265 หมู่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์. 053-317521 โทรสาร. 053-317521

Copyrights © 2016 www.maesuksao.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com หรือ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com.com)