หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก (อบต.แม่ศึก) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ www.maesuksao.go.th
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 หัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักงานปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2561-2564
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2560
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562
แผนพัฒนาสี่ปี
พ.ศ.2561-2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พ.ศ.2561-2563
แผนพัฒนาบุคลากร
พ.ศ.2561-2563
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบ
การรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภา
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่ศึก
สินค้าท้องถิ่น ตำบลแม่ศึก
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ .php?module=index&id=11&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
hp?module=index&id=11&visited 
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
นายก อบต.
นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์
ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ สมควร
กิจกรรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ "การทำน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน"

กิจกรรมวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2561

ตลาดนัดขยะ อบต.แม่ศึก

กิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2561

งานวันช้างคืนถิ่น ณ บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ศึก

กิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการฝึกอมรมกลุ่มอาชีพ การทำน้ำยาทำความสะอาดฯ

กิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม 2561

โครงการอบรมการสร้างภาวะผู้นำสตรี

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 265 หมู่ 5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

โทรศัพท์. 053-317521 โทรสาร. 053-317521

Copyrights © 2016 www.maesuksao.go.th All Rights Reserved.


ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com หรือ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com.com)